תאונות אישיות

כל אדם רשאי לרכוש דרך חברת הביטוח פוליסת ביטוח לכיסוי מקרי נכות ו/אובדן כושר עבודה במקרה של תאונה. ניתן לרכוש מחברת הביטוח פוליסה המותאמת לכל אחד באופן אישי ולנסיבות חייו. לצד זה, ישנם גופים המחויבים עפ"י חוק ברכישת ביטוח בגין תאונות אישיות. דוגמה לגופים מסוג זה הינם מוסדות החינוך וגופי ספורט למיניהם. לעיתים, מקומות עבודה שונים רוכשים עבור עובדיהם פוליסות תאונות אישיות קולקטיביות.
 

לסוגים אלה של פוליסות ביטוח בדרך כלל ישנו כיסוי ביטוחי נרחב למספר רב של נזקי גוף שעשויים להתרחש מסוגי תאונות שונים.

בשאלת ההגדרה, קרי כשאנו באים לבחון מהי תאונה, הרי שיש להתחקות אחר המונח המצוין בפוליסה הספציפית שנרכשה. דהיינו, אין מדובר בהגדרה ברורה ויחידה השותפה לכל חברות הביטוח. לרוב, מדובר באירוע שהיה לא צפוי ושלא נבע ממצב בריאותי קיים של המבוטח.

 

יובהר כי אירוע שאינו נכלל בהגדרה כ"תאונה אישית", לא יזכה בכיסוי ביטוחי.
 

נזקי גוף

ביטוח